Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt de heer E.H. Elderson, handelend onder de naam Automobiel Taxaties, gevestigd en kantoorhoudende te (6651 KH) Druten, Van Heemstraweg 123, aangeduid als ‘opdrachtnemer’. 

1.2 In deze voorwaarden wordt met ‘ondernemers’ bedoeld: Natuurlijke personen handelend in de normale uitoefening van hun beroep of bedrijf; privaatrechtelijke rechtspersonen, publiekrechtelijke rechtspersonen, doelvermogens (waaronder trusts) en personenvennootschappen (maatschappen, commanditaire vennootschappen of vennootschappen onder firma). 

1.3 In deze voorwaarden wordt met ‘cliënt’ aangeduid: Ondernemers of andere personen (consumenten) die als (toekomstig) opdrachtgever in onderhandeling treden en/of overeenkomsten aangaan met opdrachtnemer met betrekking tot door opdrachtnemer te verrichten diensten en/of te leveren goederen, ook indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk optreden. 

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle, op zodanige overeenkomst voortbouwende, volgende rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en cliënt, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is bepaald. 

1.5 Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van cliënt, of van andere voorwaarden, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk afgewezen. 

1.6 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden opdrachtnemer slechts indien en voor zover dit door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd. 

1.7 Indien enige bepaling tussen opdrachtnemer en cliënt gesloten niet rechtsgeldig is, mag opdrachtnemer daarvoor in de plaats stellen een voor cliënt niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige of vernietigbare zo dicht mogelijk benadert, gelet op de aard en overige inhoud van de overeenkomst, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval. 

Artikel 2 Aanbiedingen, geheimhouding, auteursrechten 

2.1 Elk aanbod, elke offerte, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, is vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer schriftelijk anders vermeldt. Een beperkte geldigheidsduur van een aanbod of een aanbod onder voorwaarden wordt uitdrukkelijk vermeld. 

2.2 De door cliënt overgelegde beschrijvingen en andere gegevens ten behoeve van het uitbrengen van een aanbod of offerte aan cliënt, worden door opdrachtnemer beschouwd als richtlijnen bij de overeenkomst. 

2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d., software, films en andere beeld-, geluids-, en informatiedragers, zijn onderworpen aan de rechten van intellectuele en industriële eigendom van opdrachtnemer, dan wel aan die van haar leveranciers. Deze rechten worden niet overgedragen. 

2.4 Cliënt staat ervoor in dat geen gegevens betreffende de door opdrachtnemer gebezigde werkwijze en/of instructiemateriaal aan derden worden getoond of bekend gemaakt. 

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst 

3.1 Een bindend aanbod leidt slechts tot een overeenkomst indien het tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard. De aanvaarding dient binnen de in het aanbod of 

offerte uitgedrukte termijn, en bij gebreke daarvan binnen 8 dagen na het aanbod of de offerte te worden aanvaard. 

3.2 Heeft bevestiging niet plaatsgevonden binnen 14 dagen na bevestiging van de offerte of aanvaarding van het aanbod en is opdrachtnemer evenmin binnen die termijn met de uitvoering van de opdracht begonnen, dan is geen overeenkomst tot stand gekomen. 

3.3 Het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging laat aanspraken van opdrachtnemer op betaling onverlet voor uitgevoerde leveringen of diensten. 

3.4 Indien een aanbod langs de elektronische weg wordt aanvaard, bevestigt opdrachtnemer langs de elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. 

Artikel 4 Taxatie 

4.1 Indien namens opdrachtnemer een lid van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken een overeenkomst uitvoert, in het bijzonder een RegisterTaxateur in roerende zaken te rekenen tot het vakgebied op welk hij volgens de erkenningsregeling is geregistreerd, is die overeenkomst onderworpen aan de bepalingen van dit artikel, onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden. 

4.2 Tenzij anders is overeengekomen wordt een overeenkomst strekkende tot taxatie aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het voorwerp (de roerende zaak, niet registergoed) en het uitbrengen van het schriftelijke rapport. 

4.3 Indien cliënt niet een ondernemer is en hij een overeenkomst sluit waarbij, in het kader van een door opdrachtnemer gebezigd systeem voor dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, geldt onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde het volgende: a. Gedurende 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand komt, is cliënt bevoegd de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen schriftelijk (per e-mail, brief of fax te ontbinden. b. De bevoegdheid tot ontbinding komt cliënt niet toe indien opdrachtnemer met instemming van cliënt een aanvang gemaakt heeft met de uitvoering van de overeenkomst voordat de in onderdeel a genoemde termijn is verstreken. c. De toepassing van artikel 46f lid 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Afdeling 9 van titel 1 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing. 

4.4 Kosten die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van een opdracht worden aan cliënt in rekening gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, conform artikel 5. 

4.5 Tenzij anders is overeengekomen brengt de RegisterTaxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van cliënt een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling en vaststelling van de waarde, het gehanteerde waardebegrip, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en, indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening gehouden is. 

4.6 Taxatie wordt uitsluitend gedaan voor cliënt. Alleen cliënt kan daaraan rechten ontlenen. Derden kunnen aan de taxatie ten behoeve van cliënt geen rechten ontlenen. 

4.7 Indien taxatie wordt uitgevoerd door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk ten behoeve van het bepalen van de omvang van belastingheffingen, leges en andere van overheidswege door cliënt verschuldigde heffingen, staat opdrachtnemer in verband met het in artikel 6.2 bepaalde en onverminderd het in artikel 10 bepaalde nimmer in voor de definitief vast te stellen omvang van de genoemde heffingen en leges. 

Artikel 5 Prijs, honorarium 

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven en honoraria afspraken onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen. 

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de aangeboden en overeengekomen prijzen en honoraria: 

a. gebaseerd op de tijdens de datum van het aanbod geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten; 

b. exclusief btw voor ondernemers, inclusief btw voor anderen, andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen, andere belastingen, heffingen en rechten; 

c. exclusief de kosten van tol en verzekering; 

d. vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend; 

5.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 6 Uitvoering 

6.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Alle diensten van opdrachtnemer worden uitgevoerd op grond van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk een resultaat is toegezegd en het resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven. 

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is opdrachtnemer steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 

Artikel 7 Termijn van uitvoering 

7.1 Termijnen voor uitvoering van dienstverlening door opdrachtnemer worden bij wijze van benadering overeengekomen. De opgegeven termijnen zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

7.2 Overschrijding van de termijnen verplicht opdrachtnemer niet tot enige schadevergoeding. Cliënt kan opdrachtnemer na herhaalde overschrijding van de termijn schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van laatste (redelijke) termijn van levering. Deze termijn is in ieder geval niet korter dan 3 weken. Hierna heeft cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden tenzij opdrachtnemer in
een situatie van overmacht verkeert.                                                                    

7.3 Indien cliënt aan enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting of aan een van hem te verlangen
medewerking met betrekking tot de uitvoering van de
overeenkomst niet voldoet, wordt, onverminderd de overige
rechten van opdrachtnemer, de termijn van levering verlengd
met de duur van de vertraging die daardoor ontstaat

Artikel 8 Overmacht

8.1.  De

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke
omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de
overeenkomst redelijkerwijze door cliënt niet meer kan
worden verlangd, waaronder begrepen: Oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, inen uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten
aan machinerieën, storingen in de levering van water en/of
energie in het bedrijf van opdrachtnemer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram