Artikel 1 Algemeen 

1.1 In deze voorwaarden wordt de heer E.H. Elderson, handelend onder de naam Automobiel Taxaties, gevestigd en kantoorhoudende te (6651 GJ) Druten, Leigraaf 160, aangeduid als ‘opdrachtnemer’. 

1.2 In deze voorwaarden wordt met ‘ondernemers’ bedoeld: Natuurlijke personen handelend in de normale uitoefening van hun beroep of bedrijf; privaatrechtelijke rechtspersonen, publiekrechtelijke rechtspersonen, doelvermogens (waaronder trusts) en personenvennootschappen (maatschappen, commanditaire vennootschappen of vennootschappen onder firma). 

1.3 In deze voorwaarden wordt met ‘cliënt’ aangeduid: Ondernemers of andere personen (consumenten) die als (toekomstig) opdrachtgever in onderhandeling treden en/of overeenkomsten aangaan met opdrachtnemer met betrekking tot door opdrachtnemer te verrichten diensten en/of te leveren goederen, ook indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk optreden. 

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle, op zodanige overeenkomst voortbouwende, volgende rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en cliënt, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is bepaald. 

1.5 Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van cliënt, of van andere voorwaarden, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk afgewezen. 

1.6 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden opdrachtnemer slechts indien en voor zover dit door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd. 

1.7 Indien enige bepaling tussen opdrachtnemer en cliënt gesloten niet rechtsgeldig is, mag opdrachtnemer daarvoor in de plaats stellen een voor cliënt niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige of vernietigbare zo dicht mogelijk benadert, gelet op de aard en overige inhoud van de overeenkomst, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval. 

Artikel 2 Aanbiedingen, geheimhouding, auteursrechten 

2.1 Elk aanbod, elke offerte, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, is vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer schriftelijk anders vermeldt. Een beperkte geldigheidsduur van een aanbod of een aanbod onder voorwaarden wordt uitdrukkelijk vermeld. 

2.2 De door cliënt overgelegde beschrijvingen en andere gegevens ten behoeve van het uitbrengen van een aanbod of offerte aan cliënt, worden door opdrachtnemer beschouwd als richtlijnen bij de overeenkomst. 

2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d., software, films en andere beeld-, geluids-, en informatiedragers, zijn onderworpen aan de rechten van intellectuele en industriële eigendom van opdrachtnemer, dan wel aan die van haar leveranciers. Deze rechten worden niet overgedragen. 

2.4 Cliënt staat ervoor in dat geen gegevens betreffende de door opdrachtnemer gebezigde werkwijze en/of instructiemateriaal aan derden worden getoond of bekend gemaakt. 

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst 

3.1 Een bindend aanbod leidt slechts tot een overeenkomst indien het tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard. De aanvaarding dient binnen de in het aanbod of 

offerte uitgedrukte termijn, en bij gebreke daarvan binnen 8 dagen na het aanbod of de offerte te worden aanvaard. 

3.2 Heeft bevestiging niet plaatsgevonden binnen 14 dagen na bevestiging van de offerte of aanvaarding van het aanbod en is opdrachtnemer evenmin binnen die termijn met de uitvoering van de opdracht begonnen, dan is geen overeenkomst tot stand gekomen. 

3.3 Het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging laat aanspraken van opdrachtnemer op betaling onverlet voor uitgevoerde leveringen of diensten. 

3.4 Indien een aanbod langs de elektronische weg wordt aanvaard, bevestigt opdrachtnemer langs de elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. 

Artikel 4 Taxatie 

4.1 Indien namens opdrachtnemer een lid van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken een overeenkomst uitvoert, in het bijzonder een RegisterTaxateur in roerende zaken te rekenen tot het vakgebied op welk hij volgens de erkenningsregeling is geregistreerd, is die overeenkomst onderworpen aan de bepalingen van dit artikel, onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden. 

4.2 Tenzij anders is overeengekomen wordt een overeenkomst strekkende tot taxatie aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het voorwerp (de roerende zaak, niet registergoed) en het uitbrengen van het schriftelijke rapport. 

4.3 Indien cliënt niet een ondernemer is en hij een overeenkomst sluit waarbij, in het kader van een door opdrachtnemer gebezigd systeem voor dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, geldt onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde het volgende: a. Gedurende 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand komt, is cliënt bevoegd de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen schriftelijk (per e-mail, brief of fax te ontbinden. b. De bevoegdheid tot ontbinding komt cliënt niet toe indien opdrachtnemer met instemming van cliënt een aanvang gemaakt heeft met de uitvoering van de overeenkomst voordat de in onderdeel a genoemde termijn is verstreken. c. De toepassing van artikel 46f lid 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Afdeling 9 van titel 1 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing. 

4.4 Kosten die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van een opdracht worden aan cliënt in rekening gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, conform artikel 5. 

4.5 Tenzij anders is overeengekomen brengt de RegisterTaxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van cliënt een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling en vaststelling van de waarde, het gehanteerde waardebegrip, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en, indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening gehouden is. 

4.6 Taxatie wordt uitsluitend gedaan voor cliënt. Alleen cliënt kan daaraan rechten ontlenen. Derden kunnen aan de taxatie ten behoeve van cliënt geen rechten ontlenen. 

4.7 Indien taxatie wordt uitgevoerd door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk ten behoeve van het bepalen van de omvang van belastingheffingen, leges en andere van overheidswege door cliënt verschuldigde heffingen, staat opdrachtnemer in verband met het in artikel 6.2 bepaalde en onverminderd het in artikel 10 bepaalde nimmer in voor de definitief vast te stellen omvang van de genoemde heffingen en leges. 

Artikel 5 Prijs, honorarium 

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven en honoraria afspraken onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen. 

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de aangeboden en overeengekomen prijzen en honoraria: 

a. gebaseerd op de tijdens de datum van het aanbod geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten; 

b. exclusief btw voor ondernemers, inclusief btw voor anderen, andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen, andere belastingen, heffingen en rechten; 

c. exclusief de kosten van tol en verzekering; 

d. vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend; 

5.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 6 Uitvoering 

6.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Alle diensten van opdrachtnemer worden uitgevoerd op grond van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk een resultaat is toegezegd en het resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven. 

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is opdrachtnemer steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 

Artikel 7 Termijn van uitvoering 

7.1 Termijnen voor uitvoering van dienstverlening door opdrachtnemer worden bij wijze van benadering overeengekomen. De opgegeven termijnen zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

7.2 Overschrijding van de termijnen verplicht opdrachtnemer niet tot enige schadevergoeding. Cliënt kan opdrachtnemer na herhaalde overschrijding van de termijn schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van laatste (redelijke) termijn van levering. Deze termijn is in ieder geval niet korter dan 3 weken. Hierna heeft cliënt het recht Automobiel Taxaties | Leigraaf 160 | 6651 GJ | Druten | T: +31 (0)650694978 | info@automobieltaxaties.nl | www.automobieltaxaties.nl 

om de overeenkomst te ontbinden tenzij opdrachtnemer in een situatie van overmacht verkeert. 

7.3 Indien cliënt aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of aan een van hem te verlangen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst niet voldoet, wordt, onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, de termijn van levering verlengd met de duur van de vertraging die daardoor ontstaat. 

Artikel 8 Overmacht 

8.1 De overeengekomen termijnen voor uitvoering van diensten worden verlengd met de periode gedurende welke opdrachtnemer door overmacht direct of indirect is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Met verhinderd wordt gelijkgesteld: In ernstige mate bemoeilijkt, bijvoorbeeld door ziekte. 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door cliënt niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen: Oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van water en/of energie in het bedrijf van opdrachtnemer. 

8.3 Onder overmacht wordt mede verstaan alle overige van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet of grove schuld van het bestuur van de vennootschap van opdrachtnemer en van degenen die aan de zijde van opdrachtnemer met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast. 

8.4 Indien de periode van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht (de rest van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer. 

Artikel 9 Betaling , verzuim en zekerheid 

9.1 Betaling dient netto contant na het verrichten van de diensten te geschieden, zonder enige aftrek of verrekening, of middels storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 8 dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen plaats te vinden in Nederland, in euro’s en zonder recht op opschorting en verrekening. 

9.2 Iedere betaling van cliënt strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de door opdrachtnemer gemaakte incassokosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. 

9.3 Cliënt is van rechtswege in verzuim, in de gevallen dat cliënt: 

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, verzoekt om surseance van betaling, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; 

b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld of in een andere omstandigheid verkeert die ertoe leidt dat hij niet meer vrij over zijn vermogen kan beschikken; 

c. enige, uit kracht van de wet of een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, op hem rustende verplichting niet nakomt; 

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; 

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel tot een wijziging van de (statutaire) doelstelling van zijn bedrijf. 

9.4 Ingeval van verzuim van cliënt bedoeld in 9.3 zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op cliënt direct opeisbaar en is daarover de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment waarop het verzuim intreedt of de eerdere vervaldag. Cliënt is in dat geval tevens aan opdrachtnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die opdrachtnemer ter zake aan derden verschuldigd wordt, vastgesteld conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer op eventuele gerechtelijke (proces)kosten. 

9.5 Opdrachtnemer heeft in geval van verzuim van cliënt het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste 3 maanden op te schorten. Gedurende de periode van opschorting heeft opdrachtnemer het recht, en aan het einde daarvan de verplichting, te kiezen voor verdere uitvoering ,of gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding, van de overeenkomsten waarvoor de prestaties zijn opgeschort. 

Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid 

10.1 Iedere vorm van garantie en aansprakelijkheid van opdrachtnemer komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door cliënt of derden van de diensten van opdrachtnemer. Evenmin maakt cliënt aanspraak op garantie, en is opdrachtnemer niet aansprakelijk, indien het gebrek is ontstaan door, of het gevolg is van, omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen extreme weersomstandigheden. 

10.2 De waarde van de door opdrachtnemer toegezegde garantie kan in geen geval het oorspronkelijk betaalde, gefactureerde en ontvangen bedrag ingevolge een verrichte dienstverlening te boven gaan. 

10.3 Garantietoezeggingen met betrekking tot van derden betrokken diensten gaan in geen geval verder dan de garantie die de desbetreffende opdrachtnemers aan opdrachtnemer hebben toegezegd. 

10.4 Indien en voor zover opdrachtnemer ter zake van een garantietoezegging een overdraagbare aanspraak op een derde heeft, zal zij door de enkele overdracht van die aanspraak geheel zijn bevrijd voor haar garantieverplichtingen. 

10.5 Verplichtingen uit garantietoezeggingen kunnen door opdrachtnemer worden opgeschort totdat cliënt aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. 

10.6 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot gebreken waarvan cliënt bewijst dat die binnen de overeengekomen garantietermijn bij het verrichten van diensten of na levering zijn opgetreden, uitsluitend of in overwegende mate als direct gevolg van fouten in de door opdrachtnemer geleverde goederen of diensten en dat die fouten en gebreken tijdig bij opdrachtnemer zijn gemeld. 

10.7 Voor verdere gevolgen en/of andere schade is opdrachtnemer niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en grove schuld van het bestuur van de vennootschap van opdrachtnemer. 

10.8 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, voor zover de kosten daarvan aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. 

10.9 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

10.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door opdrachtnemer geleverde bestanden of informatiedragers. 

10.11 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het concrete geval uitkeert. 

10.12 Cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor opdrachtnemer aansprakelijkheid heeft uitgesloten. Eveneens vrijwaart cliënt opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, voor welke schade het ontstaan ervan aan cliënt kan worden toegerekend. 

Artikel 11 Verval van aanspraak 

11.1 De verjaringstermijn van aansprakelijkstelling van opdrachtnemer voor tekortkomingen in de uitgevoerde diensten, alsmede aansprakelijkstelling van opdrachtnemer voor schadevergoeding, bedraagt 1 jaar. 

Artikel 12 Hoofdelijke aansprakelijkheid 

12.1 Is cliënt meer dan één natuurlijke- en/of rechtspersoon, dan zijn zij allen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van cliënt jegens opdrachtnemer. 

Artikel 13 Rechtskeuze 

13.1 Op de rechtsverhouding van opdrachtnemer met cliënt is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats of vaste verblijfplaats heeft. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten. 

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de in 13.1 bedoelde rechtsverhouding zullen worden beslist door de Nederlandse rechter. Is in eerste aanleg de Rechtbank bevoegd, dan is dat uitsluitend de Rechtbank Gelderland tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram